Algemene voorwaarden van Salut

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Salut. Door deze website te bezoeken en/of gebruik te maken van de service, website en HTML kaartgenerator van Salut ga je akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven. Kunnen wij je ergens mee helpen, of is er iets niet helemaal duidelijk? Geen probleem, want Salut helpt je graag met het beantwoorden van jouw vragen. Je kunt Salut binnen de op de website vermeldde openingstijden telefonisch en per e-mail bereiken. Neem dus bij vragen altijd eerst contact op met Salut.

1. Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4. Dag: kalenderdag;
1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Het bedrijf Salut is gevestigd aan de
Kotterstraat 16 A
8102 HZ Raalte
info@salut.nl
KvK 08200467
BTW NL819971017B01
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur: 085 743 07 65

3. Artikel 3 - Privacyreglement
Alle door jou ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en uitwerking van de overeenkomst. Jouw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Salut. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

4. Artikel 4 - Toepasselijkheid
4.1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Salut. De algemene voorwaarden zijn via de site www.salut.nl te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
4.2. Het doen van een bestelling houdt in dat jij deze algemene voorwaarden accepteert.
4.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

5. Artikel 5 - Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1. Alle aanbiedingen van Salut zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
5.2. Prijzen kunnen te allen tijde worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
5.3. De prijzen die vermeld staan op de webpagina http://www.Salut.nl/kosten-kaarten/ zijn de enige geldende prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders in de site kunnen worden gecorrigeerd op basis van deze prijzentabel.
5.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de website is geplaatst en deze is geaccepteerd door Salut.
5.5. Salut is gerechtigd om bestellingen te weigeren zonder dat Salut verplicht is tot enige schadevergoeding. Dit wordt uiterlijk twee werkdagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

6. Artikel 6 - Prijzen en betalingen
6.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
6.2. De prijzen staan vermeld in op de webpagina http://www.salut.nl/kosten-kaarten/ en worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
6.3. Je bent aan Salut de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan jou getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door jou.
6.4. De op de website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW.
6.5. Op de betalingsopdrachten die worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP), zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
6.6. Salut behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
6.7. Salut behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.
6.8. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Salut te melden.
6.9. Indien je kiest om het verschuldigde bedrag later te betalen wordt er € 6,95 aan administratiekosten bovenop het door jou verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De factuur ontvang je in dat geval via email, als bijlage bij de orderbevestiging van de bestelling en dient binnen zeven dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.

7. Artikel 7 - Levering
7.1. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. In de meeste gevallen zijn dit PostNL, GLS en DHL
7.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
7.3. De bestellingen die op werkdagen voor 13 uur zijn geplaatst worden dezelfde dag uitgevoerd, bestellingen die op werkdagen na 13 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag uitgevoerd, beide met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
7.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
7.5. Salut is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
7.6. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
7.7. Levering geschiedt naar het, bij het plaatsen van de bestelling, door jou opgegeven adres. Salut is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd of foutief zijn ingevuld.
7.8. Salut heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
7.9. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen. Salut is hiervoor niet aansprakelijk.

8. Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van de producten gaat op jou over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
8.2. Het risico van de producten gaat op jou over op het moment van aflevering.
8.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Salut.

9. Artikel 9 - Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van Salut en eventuele leveranciers en dienen door jou te worden gerespecteerd.
9.2. Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Salut en mag niet door jou worden gebruikt voor andere doeleinden. Salut behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
9.3. Indien je via de online ontwerp applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaad, ben jij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

10. Artikel 10 - Reclames en aansprakelijkheid
10.1. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen
voldoen, dien je dit binnen twee werkdagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto's, aan Salut te kennen te geven.
10.2. Salut heeft het recht om de door haar geleverde producten te
vervangen c.q. de gemaakte fout te herstellen. Hierbij kan Salut niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers en ontstaat nimmer het recht op een schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.
10.3. Salut is niet aansprakelijk voor taalfouten en/of opmaakfouten, zoals bijvoorbeeld uitlijning van de tekst, afbeeldingen welke te dicht op kant worden geplaatst en zelf geüploade afbeeldingen met een te lage resolutie of welke onscherp zijn.
10.4. Producten die na controle toch door jou zelf zijn verstuurd, kunnen niet
gereclameerd worden.

11. Artikel 11 - Bestellingen / communicatie
11.1. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen jou en Salut en derden voor zover betrekking hebbend op jouw relatie met Salut, is Salut niet aansprakelijk.

12. Artikel 12 – Overmacht
12.1. In geval van overmacht heeft Salut het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt aan jou schriftelijk medegedeeld zonder dat Salut verplicht is tot enige schadevergoeding.
12.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Salut kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

13. Artikel 13 – Retourrecht
13.1. Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken en beoordelen zoals je ook in een winkel doet.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in je bezit is. Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door het geven van een retouropdracht via een van onze medewerkers via telefoon of email. De kosten die gemaakt worden voor het terugsturen van het te retourneren artikel zijn voor jou zelf. Wij streven er naar om het geretourneerde artikel binnen 2 werkdagen na ontvangst te verwerken.
13.2. Je kunt het artikel alleen terug sturen als het artikel compleet is en in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en verpakking. Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat doordat het artikel op een op andere wijze is gebruikt dan wat je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.
13.3. Gepersonaliseerde artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. gepersonaliseerde kaarten en een gepersonaliseerd boek. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten, zoals o.a. gepersonaliseerde kaart en gepersonaliseerd boek dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt, overeenkomstig jouw specificaties product gaat.

14. Artikel 14 – Eigendom
14.1. De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Salut. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Salut. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Salut.

15. Artikel 15 – Diversen
Wanneer Salut de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.